فرش آنتیک تهران کد:۲۱۹۲۸۸۶۲

۳۵۰ × ۴۶۵ سانتیمتر

The ivory field with  rosette and leafy vine together with shaped floral panels, stylised vases and birds around central arabesque ....

توضیحات فرش

The ivory field with  rosette and leafy vine together with shaped floral panels, stylised vases and birds around central arabesque and floral double medallion. Dark blue floral and peacock spandrels. In an indigo border of angular floral sprays, birds, animal figures and trees between arabesque and floral stripes. Outer ribbon and plain stripes.

Very good type and very nicely drawn design with well drawn motifs. Very good colour combination. This carpet had good pile. Selvages rebound, well done. Ends with short fringes, secured. In general this carpet is in very good usable condition. Great furnishing piece. Attractive.


در شرکت مولائیان ما تمام تلاش خود را انجام دهیم تا به برخی از فرش های قدیمی با مشکلات جزئی که ممکن است تحت تأثیر سن قرار گرفته اند، جان تازه ای ببخشیم. بنابراین، علاوه بر آنچه در عکس ها قابل مشاهده است، یک گزارش وضعیت صحیح و حرفه ای (شامل هرگونه مرمت انجام شده توسط تیم ما) خواهید داشت که ممکن است از بسیاری از نمایندگی ها دریافت نکنید.

:کاندیشن

  • به صورت حرفه ای تمیز شده (شسته شده) و آماده استفاده

ترمیم ها/اصلاح(های) اعمال شده در این مورد به شرح زیر است:

  • ریشه ها ایمن شده (و یا دوگره خورده) است
  • شیرازه فرش (حاشیه ها) مستح‍‍‍کم شده اند