موارد فروخته شده

در این صفحه مجموعه ای با بیش از 600 نمونه فرش (و پارچه آنتیک) به نمایش گداشته شده است که طی سال های اخیر در نمایشگاه ها و جراجی های مختلف داخلی و بین المللی  بین المللی توسط شرکت فرش مولاییان به فروش رسیده است. باعث افتخار است که تصاویر این مجموعه استثنایی فرش را با قدمتی از قرن 17 تا 20 (با اکثریت فرش آنتیک) با شما به اشتراک بگذارم. هریک از آثار آین گنجینه کوچک با اندازه و رنگ و کیفیت های متنوع و متناسب با هر سلیقه، میتواند نماینده ای از مهمترین نمونه های موجود از این نوع آثار قلمداد شود. فرزین مولاییان