Antique Caucasian Kalleh-Size Shahsavan All-over Carpet n°:931602

۱۵۰ × ۳۴۰ سانتیمتر

یک فرش بافته شده بصورت دستباف در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.

توضیحات فرش

یک فرش بافته شده بصورت دستباف در قفقاز با پشم بر روی یک سازه (پود و تار) از پشم.


در شرکت مولائیان ما تمام تلاش خود را انجام دهیم تا به برخی از فرش های قدیمی با مشکلات جزئی که ممکن است تحت تأثیر سن قرار گرفته اند، جان تازه ای ببخشیم. بنابراین، علاوه بر آنچه در عکس ها قابل مشاهده است، یک گزارش وضعیت صحیح و حرفه ای (شامل هرگونه مرمت انجام شده توسط تیم ما) خواهید داشت که ممکن است از بسیاری از نمایندگی ها دریافت نکنید.

:کاندیشن

  • اکسیداسیون طبیعی پشم در برخی از قسمت های فرش
  • دارای پرز کوتاه در سراسر فرش
  • دارای چند رفوی قدیمی
  • مورد دست نخورده (هیچ گونه مرمتی بر روی این فرش توسط تیم مرمت ما انجام نشده است).
  • وضعیت مناسب (نشانه های خفیف ساییدگی ناشی از استفاده قبلی از جمله ناپایداری جزئی اما در شرایط مناسب باقی می ماند).

ترمیم ها/اصلاح(های) اعمال شده در این مورد به شرح زیر است:

  • ریشه ها ایمن شده (و یا دوگره خورده) است
  • شیرازه فرش (حاشیه ها) مستح‍‍‍کم شده اند