کناره دستباف آنتیک قفقازی داغستان کد:۷۴۱۳۰۰۴۶

۹۷ × ۲۸۸ سانتیمتر

This is a Dagestan runner woven in the northern Caucasus during the end of the 19th century. The field is ....

توضیحات فرش

This is a Dagestan runner woven in the northern Caucasus during the end of the 19th century. The field is decorated with shrubs interlock in a lattice design and the border makes use of an abstract crab motif. This runner has highly saturated all natural vegetable colors and it is in exceptional condition considering its age. The yellow colored field is a special feature that is loved by collectors and designers alike.  It has been woven on a wool foundation with 100% wool pile and is ready to be an addition to bring color to any room or added to any collection.


در شرکت مولائیان ما تمام تلاش خود را انجام دهیم تا به برخی از فرش های قدیمی با مشکلات جزئی که ممکن است تحت تأثیر سن قرار گرفته اند، جان تازه ای ببخشیم. بنابراین، علاوه بر آنچه در عکس ها قابل مشاهده است، یک گزارش وضعیت صحیح و حرفه ای (شامل هرگونه مرمت انجام شده توسط تیم ما) خواهید داشت که ممکن است از بسیاری از نمایندگی ها دریافت نکنید.

:کاندیشن

  • به صورت حرفه ای تمیز شده (شسته شده) و آماده استفاده

ترمیم ها/اصلاح(های) اعمال شده در این مورد به شرح زیر است:

  • ریشه ها ایمن شده (و یا دوگره خورده) است
  • شیرازه فرش (حاشیه ها) مستح‍‍‍کم شده اند